Om forbundet

Norges Vektløfterforbund (NVF)

Vektløfterforbundet (NVF) er en overbyging for alle vektløfterklubber og kretser i Norge.​ 
Forbundets øverste leder er Hilde Næss, Lørenskog AK. Hun er president i forbundet, og demokratisk valgt av forbundets medlemmer (klubbene og regionene) til å lede forbundets arbeid.  

Forbundets lov og reglement styrer forbundets formål, organisering og oppgaver.  I de fem første paragrafene konkretiseres de viktigste oppgavene og organsieringen.


§ 1. Formål  
1. NVFs formål er å fremme vektløfting i Norge. Herunder skal NVF fremme generell vekttrening i Norge ved at forbundet og dets medlemsklubber framstår som en naturlig samarbeidspartner for alle andre idretter. NVF skal bidra til samarbeid mellom lagene, og representere idretten internasjonalt  

2. NVF skal arbeide aktivt for å hindre bruk av dopingmidler både i Norge og internasjonalt.  

3.  Gjennom visjonen ”En styrket kropp, et styrket sinn” skal vektløfterforbundet framstå som en dynamisk, helhetlig, strukturert, synlig, tiltrekkende og åpen organisasjon preget av kjerneverdiene fellesskap, respekt, engasjement og struktur  

4. I tråd med Norges Idrettsforbunds lov skal arbeidet i tillegg preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.    


§ 2. Organisasjon  
1. NVF er en sammenslutning av alle idrettslag som organiserer vektløfting og som er medlemmer av NIF.  

2. NVF er medlem av:    
a) Norges Idrettsforbund og Olympiske komité og Paralympiske komité 
b) Nordiska Tyngdlyftningsförbundet 
c) European Weightlifting Federation (EWF) 
d) International Weightlifting Federation (IWF) 

NVF er underlagt de til enhver tid gjeldende lover og bestemmelser for disse.   

3. Opptak av nye idretter i NVF samt endring av NVFs navn, må forelegges Idrettsstyret for godkjennelse. Idrettsstyret avgjør om den nye idretten faller inn under NIFs formål og oppfyller NIFs definisjon av idrett. Ved avslag kan NVF fremme forslag om opptak av den nye idretten på det første ordinære Idrettstinget.   

4. Alle idrettslag som er tilsluttet NVF plikter å overholde NIFs og NVFs lover, sikkerhets- forskrifter, bestemmelser og vedtak. 

5. NVF skal ha det helhetlige ansvaret for vektløfting og representasjonslag i vektløfting for funksjonshemmede. 
   

§ 3. Oppgaver og kompetanse  
1. NVF skal utvikle egen aktivitet, organisasjon, økonomi og ansatte slik at det imøtekommer de krav og utfordringer vektløfterforbundets medlemmer, norsk idrett og internasjonal idrett stiller.  

2. NVF er den høyeste faglige myndighet for vektløfting i Norge. Med faglig myndighet menes myndighet i saker som omfatter vektløfting med følgende unntak: 
a) Spørsmål av organisasjonsmessig art som er felles for flere idrettsgrener. 
b) Spørsmål vedrørende barne- og ungdomsidrett som er felles for flere idrettsgrener. 
c) Økonomisk kontroll i henhold til NIFs lov § 4-4 bokstav i. Dette er ikke til hinder for at NVF selv iverksetter kontrollrutiner. 
d) Internasjonal representasjon i henhold til NIFs lov § 4-4 bokstav j.  

3. Samarbeid med idrettsorganisasjoner/utøvere utenfor NIF må være godkjent og underlagt kontroll av NVF.  
   

§ 4. Medlemskap   
1. Alle idrettslag som organiserer vektløfting og er medlem av NIF har rett til å bli medlemmer i NVF.   
2. Søknad om medlemskap sendes NVF via idrettskretsen. Utmelding skjer på samme måte.  
   

§ 5. Kontingenter/avgifter  
1. Idrettslag betaler ikke kontingent til NVF.   
2. Skyldig kontingent/avgift medfører tap av stemmerett og andre rettigheter på forbundstinget. Styret kan frata lag som skylder kontingent eller avgift for mer enn ett år etter forfall, medlemskapet i NVF, og anbefale overfor NIF at laget fratas medlemskap i NIF. Reglene i NIFs lov § 10-2 gjelder tilsvarende   ​​​

  
  
Beskrivelse
  
  
  
  
Forbundskontorethttp://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/forbundskontoret.png
http://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/omforbundet/Sider/Forbundskontoret.aspxNavigasjon på siden
Styrethttp://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/styret.png
http://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/omforbundet/Sider/Styret.aspxNavigasjon på siden
Arbeidsutvalgethttp://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/arbeidsutvalget.png
http://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/omforbundet/Sider/Arbeidsutvalget.aspxNavigasjon på siden
Sportsutvalgethttp://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/sportsutvalget.png
http://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/omforbundet/Sider/Sportsutvalget.aspxNavigasjon på siden
Teknisk utvalghttp://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/tekniskutvalg.png
http://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/omforbundet/Sider/TekniskUtvalg.aspxNavigasjon på siden
Utdanningsutvalget/Tiles/styremoter.png
/omforbundet/Sider/Utdanningsutvalget.aspxNavigasjon på siden
Økonomiutvalgethttp://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/okonomiutvalget.png
http://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/omforbundet/Sider/Okonomiutvalget.aspxNavigasjon på siden
Valgkomitehttp://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/valgkomite.png
http://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/omforbundet/Sider/Valgkomite.aspxNavigasjon på siden
Kontrollkomitehttp://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/Kontrollkomite.png
http://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/omforbundet/Sider/Kontrollkomite.aspxNavigasjon på siden
Hederstegnutvalgethttps://vektlofting.klubb.nif.no/Tiles/hederstegnutvalget.png
http://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/omforbundet/Sider/Hederstegnutvalget.aspxNavigasjon på siden