Strategi

 1. Virksomhetside

I «Lov for Norges vektløfterforbund» §1 finner du forbundets formålsparagraf. Der framgår det hva som skal være vektløfterforbundets misjon. Det vil si hvorfor vi er til, og hva vi skal holde på med. På mange måter blir dette vår virksomhetside.

Formålsparagrafen er vedtatt med minst 2/3 flertall av Forbundstinget, og binder forbundets ledelse, regioner og klubber til formålet. Det er derfor helt naturlig at formålsparagrafen gjengis i den strategiske planen, og gir førende retning for strategien.

NVFs formålsparagraf lyder:

 

§ 1. Formål

 1. Norges Vektløfterforbunds (NVFs) formål er å fremme vektløfting i Norge. Herunder skal NVF fremme generell vekttrening i Norge ved at forbundet og dets medlemsklubber framstår som en naturlig samarbeidspartner for alle andre idretter. NVF skal bidra til samarbeid mellom lagene, og representere idretten internasjonalt
   

 2. NVF skal arbeide aktivt for å hindre bruk av dopingmidler både i Norge og internasjonalt. 

 3. Gjennom visjonen "En styrket kropp, et styrket sinn" skal vektløfterforbundet framstå som en dynamisk, helhetlig, strukturert, synlig, tiltrekkende og åpen organisasjon preget av kjerneverdiene fellesskap, respekt, engasjement og struktur.

 4. I tråd med Norges Idrettsforbunds lov skal arbeidet i tillegg preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 

I denne strategiplanen vil vi komme innom samtlige av disse punktene og bruke dem som rettledning både for å sette mål, utarbeide strategiske arbeidsområder og å lage tiltak.

I tillegg til Virksomhetsideen innledes strategiplanen med to andre viktige førende V-ord. Dette er Visjon og Verdigrunnlag. Sammen danner disse tre kapitlene en plattform for hele planen.

 

2. Visjon

Organisasjonsleddene i Norges Vektløfterforbund har en visjon om:

 • At norsk vektløfting skal oppnå topp internasjonale plasseringer
 • At vektløfting skal bli en aktivitet for brede lag av befolkningen
 • At vektløfting skal nyte stor respekt og anerkjennelse i brede lag av befolkningen

For å ivareta de tre hovedpunktene i visjonen har Norges vektløfterforbund utarbeidet et slagord som både tar opp i seg satsing på topp, bredde, og utvikling av tanker og sinn både internt og eksternt.


"En styrket kropp – et styrket sinn"

 

3. Verdigrunnlag

3.1 Fellesverdier for norsk idrett

Alle organisasjonsledd ledd i norsk vektløfting skal drive sine aktiviteter i tråd med Norges Idrettsforbunds vedtatte fellesverdier.

Vi skal sammen med NIF arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov. Organisasjonen skal være en positiv verdiskaper for individ og samfunn og dermed styrke sin posisjon som folkebevegelse og drivkraft i samfunnet.

All idrettsaktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. Organisasjonens arbeid skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd.

3.2 Fellesverdier i Norges Vektløfterforbund

I tillegg til NIFs fellesverdier skal medlemmene i NVF kjenne seg igjen og arbeide i tråd med verdiene:

 • Fellesskap,
 • Respekt
 • Engasjement
 • Struktur

I praksis betyr dette at viktige beslutninger bør tas etter god involvering av medlemmene. Når beslutningene tas er det viktig å ha fellesskapets beste som ledetråd framfor egne mål og behov.

For å lykkes med dette er det svært viktig at alle viser hverandre respekt gjennom å følge reglene, i daglig omtale av hverandre, og når beslutninger skal etterleves. Respekt knyttes tett opp til NIFs verdier slik som ærlighet, demokrati, lojalitet og likeverd.

Også for de aktive er dette viktig. Ved at alle aktive og ledere, uansett nivå, viser hverandre respekt gjennom oppmuntring og positiv feedback vil flere trives i organisasjonen, og det nødvendige samholdet som skal til for å løfte oss som vektløfternasjon vil styrkes.

I et lite forbund med begrensede menneskelige ressurser er det viktig at alle som har verv i organisasjonen viser aktivt engasjement slik at arbeidsoppgavene kan fordeles på flest mulig. Det vil gi organisasjonen større kapasitet og glød. Det samme gjelder for de aktive slik at trening og konkurranse skjer med et engasjement der vi løfter hverandre fram stil suksess.

 Alle organisasjonsledd skal jobbe og utvikle seg slik at det er en rød tråd i mål, strategi og tiltak helt fra forbundsnivå ut til klubbene og utøverne via regionene. Alle ledd skal jobbe planmessig og strukturert slik at norsk vektløfting når sine mål.

 Skal vi utvikle oss i alle organisasjonsledd stilles det krav også til trenere og ledere. En bør ha en god dialog og kommunikasjon rundt gjennomføring av ulike verv og oppgaver gjennom ros for den gode jobben som gjøres, og konstruktiv tilbakemelding dersom det er noe som bør endres.

 Tilbakemeldinger skal gjøres på en ryddig og ordentlig måte slik at det ikke oppfattes som et personlig angrep. Det skal understrekes at det er lov å gjøre feil og at dette blir sett på som en del av utviklingsprosessen.

 

4. Hovedmål

Hovedmålet skal være utgangspunktet for en konkretisering og operasjonalisering av visjonen. Visjonen omfatter både bredde, topp og en naturlig tilstedeværelse og aksept samfunnet.

Hovedmålet for norsk vektløfting er at:

1. Alle organisasjonsledd i Norges vektløfterforbund skal gi et godt og tilpasset tilbud til alle som ønsker å drive med vektløfting.

Det skal legges vekt på å skape en åpen og inkluderende idrett som preges av glede, læring og sosial tilhørighet slik at både yngre og eldre utøvere motiveres og ønsker å drive med vektløfting. Dette gjelder enten man ønsker å drive toppidrett, konkurrere på lavere nivå, eller man ønsker å trene av andre årsaker.

2. Antall aktive vektløftere skal øke i perioden.

Antallet utøvere på toppnivå øke, og vi skal utvikle en eller flere utøvere som er i toppen i Europa, og som er i stand til å ta medaljer i internasjonale mesterskap.

 

5. Innsatsområder

For at Norges vektløfterforbund og dets organisasjonsledd skal nå sine hovedmål vil det bli prioritert å arbeide spesielt fokusert innenfor fem hovedområder. Disse hovedområdene kan karakteriseres som strategiske suksessfaktorer der vi må lykkes for å nå målet. De fem viktigste suksessfaktorene er definert til å være:

 • Organisasjonsutvikling
 • Aktivitetsutvikling
 • Antidoping
 • Utdanning/kompetanse
 • Anleggsutvikling

Innenfor hvert av disse fem områdene er det utviklet mål, strategier og tiltak for å lykkes.

  
  
  
Strategidokument for NVF 2013 - 2016.pdf
Sjekket ut til: Tryggve DuunStrategidokument for NVF 2013 - 2016.pdf
Sjekket ut til: Tryggve Duun
  
22.11.2015 20:05
Strategisk plan for perioden 2017-2024.pdf
  
22.11.2017 20:04
  
  
Beskrivelse
  
  
  
  
Dokumenterhttp://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/dokumentmaler.png
Dokumentarkiv for området
/Dokumentarkiv/Navigasjon på siden
Resultaterhttp://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/resultater.png
Resultatoversikt
http://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Resultater/Navigasjon på siden
Terminlisterhttp://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/kalender.png
http://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Sider/Terminliste.aspxNavigasjon på siden
Toppidretthttp://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/toppidrett.png
http://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Landslag/Navigasjon på siden
Utdanning og kurshttp://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/kurs.png
Dokumentarkiv for området
http://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Kurs/Navigasjon på siden
Antidopinghttp://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/antidoping.png
http://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Sider/Antidoping.aspxNavigasjon på siden
Strategihttp://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/strategi.png
http://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Sider/Strategi.aspxNavigasjon på siden
Norske rekorder/tiles/norske_rekorder.png
/Dokumentarkiv/Forms/NorskeRekorder.aspxNavigasjon på siden