Viktig info vedørende Nordisk Senior 2019

Jarleif Amdal
03.06.2019
Kvalifiseringsperioden til årets Nordiske Mesterskap for seniorer starter den 15. juni. I år er det imidlertid ikke nok å bare gjøre kvalifiseringskravet innenfor perioden for å kunne delta.

Årets mesterskap avholdes på Vigrestad i tidsrommet 12-13. oktober og er for første gang ført opp på det Internasjonale Vektløfterforbundets (IWF) terminliste som et OL-kvalifiseringsstevne (Bronze-Level). I henhold til IWFs regler for antidoping skal enhver utøver som deltar på stevner oppført på IWFs terminliste rapportere utøverinformasjon minimum to måneder før mesterskapet starter. For VM er regelen tre måneder. Rapporteringen gjøres i ADAMS (Anti-Doping Administration & Management System) som er WADAs internasjonale database og som brukes av Antidopingorganisasjoner rundt om i hele verden.
 

Hva vil det si å rapportere utøverinformasjon?

Det å rapportere utøverinformasjon blir gjort for å sikre at utøver til enhver tid er tilgjengelig for en uanmeldt dopingkontroll. Utøveren må oppgi korrekt bostedsadresse, treningslokalitet og eventuell konkurranselokalitet. I tillegg er utøveren pliktig til å hver dag oppgi en overnattingsadresse og et 60 minutters testvindu - det vil si at utøver må oppgi en tid mellom kl 06:00-23:00 hvor vedkommende er tilgjengelig i minst 60 minutter for en eventuell dopingtest. Det er veldig viktig at utøveren er tilgjengelig hvor han/hun har rapportert inn på dette tidspunktet. Om vedkommende ikke er tilstede vil utøveren i første omgang få en mulighet til å forklare og begrunne situasjonen. Dersom det ikke finnes god nok grunn for at utøver ikke var tilstede vil han/hun kunne ilegges en advarsel. Hvis en utøver får tre advarsler i løpet av 12 måneder risikerer vedkommende sanksjoner ihht. NIFs lov § 12-8 (6). Dersom utøver ikke rapporterer utøverinformasjon i minimum to måneder før aktuelle mesterskap risikerer vedkommende å bli nektet fra å delta på stevnet.

 
Hvordan skal man rapportere utøverinformasjon?

For å rapportere utøverinformasjon er man først nødt til å være registrert i ADAMS (se neste avsnitt). Som en del av IWFs antidoping policy er det fra og med den 24.05.19 den eksterne antidopingorganisasjonen ITA (Intenational Testing Agency) som har ansvaret for antidopingarbeidet i IWF. Alle henvendelser skal derfor gjøres til dem. Utøver får utlevert et brukernavn og passord. Første gang man logger seg inn er man nødt til å lage et nytt passord som består av 6 tegn hvorav minst to av dem er et tall. Av sikkerhetsmessige grunner er man også nødt til å angi tre kontrollspørsmål som skal besvares hver gang man logger seg inn. Man rapporterer utøverinformasjon kvartalsvis, 3 måneder om gangen, og man er nødt til å rapportere for hele kvartalet om man skal få rapporteringen godkjent.

En mer detaljert instruks for hvordan man skal registrere de ulike dagene finnes på forbundets antidoping sider.


Hvordan går man fram for å registrere en ny utøver i ADAMS?

For å registrere en ny utøver i ADAMS er man nødt til å levere følgende dokumentasjon:

1.       Vedlegg 1: «REGISTRATION-FORM-FOR-NEW-ATHLETE» skal fylles ut med de korrekte opplysninger. Bruk STORE BOKSTAVER. Dokumentet finner dere her: https://www.iwf.net/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=154
2.       Kopi av pass til utøver
3.       Eget passbilde av utøver

Dokumentene skal sendes elektronisk til følgende mottakere:

ITA (International Testing Agency): IWF@ita.sport

IWF: adams@iwfnet.net

Antidoping Norge: post@antidoping.no

Sportssjef NVF: jarleif.amdal@gmail.com
 

Forsendelsen merkes med: REGISTRATION NEW ATHLETE


Utøvere som allerede er registrert i ADAMS må til enhver tid påse at informasjonen som er lagt inn er oppdatert i henhold til bestemmelsene.


Vi ber om at klubbene bistår i arbeidet med å få registrert utøverne i systemet så fort som mulig og tar kontakt dersom det er spørsmål knyttet til dette.

 
VIKTIG! For utøvere som har intensjon om å delta på Nordisk Mesterskap for senior 2019 er fristen for å starte og rapportere utøverinformasjon 01.08.2019. Dersom dette ikke blir gjort risikerer utøveren å bli nektet fra å delta på stevnet selv om vedkommende har greid kvalifiseringskravet innenfor kvalifiseringsperioden.

 

Utøver er selv ansvarlig for å påse at han/hun er registrert i systemet i god tid før fristen.


Hvor kan man finne mer informasjon om rapportering av utøverinformasjon?

Informasjon om rapportering av utøverinformasjon kan finnes på følgende sider:

Antidoping Norge: http://antidoping.no/regler/meldepliktforskriften/

Det Internasjonale Vektløfterforbundet: http://www.iwf.net/anti-doping/whereabouts-irtp/

World Antidoping Agency (WADA): https://www.wada-ama.org/en/adams
 

Medisinsk fritak – Therapeutic Use Excemption (TUE)

Dersom en utøver er avhengig av medikamenter som står på WADAs forbudsliste skal vedkommende søke om medisinsk fritak. Om du er i tvil om legemiddelet ditt står på forbudslisten kan du enkelt søke opp både navnet på preparatet eller virkestoffet på Antidoping Norge sine nettsider. Siden vil fortelle deg om legemiddelet krever søknad om medisinsk fritak.

Søknadsskjema finnes på Antidoping Norges nettsider og skal fylles ut av utøver og lege. Testresultater skal legges ved søknadsskjemaet når det sendes inn. For utøvere som ikke står på IWFs prioriterte utøverliste holder det at man bruker skjemaet som er utstedt av Antidoping Norge. Skjemaet og vedlagt dokumentasjon skal sendes til IWF og ITAs epost som brukes til dette: tue@iwfnet.net og IWF@ita.sport ikke senere enn 30 dager før stevnet starter. Dersom du allerede har sendt inn skjema til Antidoping Norge og fått dette godkjent så pleier de som vanlig å være behjelpelige i dette arbeider. Under dopingkontroll oppgir utøver hvilket preparat som har blitt brukt og legger ved relevant dokumentasjon på dette – bekreftelse i fra Antidoping Norge/IWF, kopi av søknadsskjema og/eller testresultat.

Database med oversikt over legemidler som selges i Norge finner du her: https://antidoping.no/regler/legemiddelsok/

Skjema for medisinsk fritak finner du her: http://www.antidoping.no/sitefiles/1/soknadsskjemamedisinskfritak2016-oppd220916.pdf


Skulle det oppstå en akuttsituasjon hvor utøver blir behandlet med preparater som står på WADAs forbudsliste må skjema for medisinsk fritak fylles ut og sendes inn så raskt som mulig. Ta gjerne kopi av skjemaet og dokumentasjon for å kunne legge ved dette ved en evt. dopingkontroll.

For mer informasjon om medisinsk fritak se IWF og Antidoping Norge sine nettsider:

IWF: http://www.iwf.net/anti-doping/tue/

Antidoping Norge: http://www.antidoping.no/regler/medisinsk-fritak-tue/


Eventuelle spørsmål om rapportering av utøverinformasjon kan rettes mot Sportssjef på epost: jarleif.amdal@gmail.com